Sluníčková třída

SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA

Třída je určena dětem 5-6 let, a dětem s odloženou školní docházkou. Děti se v této třídě připravují intenzivně na vstup do ZŠ.

Naše zodpovědnost za přípravu předškoláků je podpořena speciálně stimulačními programy Maxík a Trénink fonematické uvědomování dle D.B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa.
Děti mohou navštěvovat pěvecký sboreček a účastnit se pěveckých i výtvarných soutěží.

O Maxíkovi: nácvik uvědomělého sezení dítěte, správný úchop a grafomotorické stereotypy, kterými se děti připravují na psaní konkrétních grafémů. Zahrnuje nácvik sledování zleva doprava a cvičení pro sluchovou diferenciaci slov a slabik, cvičení představivosti a paměti.

D.B.Elkonin: více zde: www.elkonin.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody/

Řeč:

Když se stále nedaří vyslovovat určité hlásky?

MŠ nabízí rodičům logopedickou depistáž. Návštěva logopeda z SPC Jičín přímo v MŠ.
Rády Vám pomůžeme s intenzivním tréninkem. Je třeba dodat individuální doporučení
od logopeda.

Nejčastější potíže jsou s hláskami r,ř, a ostrými a tupými sykavkami s,c,z,š,č,ž,
Jedná se o hlásky, které dítě nejvíce omezují při školní práci. Nedostatky v této oblasti bývají zpravidla důvodem k odkladu školní docházky, a proto je třeba věnovat této oblasti zvýšenou pozornost.
Dítě, které jednotlivé hlásky správně neslyší, nevysloví, nenapíše, neopraví.

Odborná péče:
  • Ambulance Logopedie – Poliklinika Nová Paka
  • Klinická logopedie – Jilemnice nemocnice
  • SPC – Speciálně pedagogické centrum pro NKS – Jičín

Školní připravenost a zralost:

Pedagogická diagnostika pomáhá určit různá dílčí oslabení, která by dítě mohla limitovat v jeho úsilí učit se novým věcem.
Na základě výsledků pedagogické  diagnostiky můžeme rodičům doporučit vhodné metody k domácímu procvičování, popř. návštěvu odborného pracoviště.

„Rády Vás přivítáme na ukázkových hodinách.“

Dětem může být doporučena z naší strany návštěva:

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna /Test školní zralosti – ověření předpokladů pro úspěšné vzdělávání /

SPC  – Speciálně pedagogické centrum pro NKS Jičín /narušená komunikační schopnost/

Zákonný zástupce se může z vlastní vůle, kdykoliv sám s dítětem při různých pochybnostech, týkajících se vzdělávání a vývoje dítěte objednat.

Zralost je souborem sociability, emocionality, seberegulačních mechanismů, dodržování společenských pravidel, chování, odolnosti vůči stresu. Oslabení v těchto oblastech může být také důvodem k odkladu školní docházky, přesto, že připravenost pro školní práci je na dobré úrovni.

Zákonný zástupce se objednává k návštěvě sám, MŠ zasílá zprávy do školského poradenského zařízení /ŠPZ/, které předem ZZ. podepíše. Zpráva z vyšetření je  důvěrnou informací pro zákonné zástupce.MŠ obdrží od ŠPZ doporučení.

 

Vhodné pracovní sešity pro domácí práci: Od zápisu do lavice – Mgr. Vlková

 

Doporučená literatura pro rodiče předškoláků:      
  • Vývojová psychologie -1.díl – Marie Vágnerová
  • Dyslexie v předškolním věku -O. Zelinková
  • Poruchy učení – O. Zelinková
  • Učíme děti ptát se a přemýšlet – Eva Zoller