PROJEKTY

PROJEKTY – Název projektu: Úprava učeben MŠ Stará Paka

Registrační číslo: 22/009/19210/452/173/000656

Název programu: Program rozvoje venkova

Termín realizace: 6/2023 – 8/2023

Celkový rozpočet projektu: 1 173 441 Kč

Zdroje financování:

Příspěvek Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 400 000 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu jsou úpravy dvou oddělení mateřské školy v objektu Mateřské školy, Stará Paka, na adrese Komenského 466, Stará Paka. Jedno oddělení se nachází v přízemí objektu a druhé v prvním patře. Oddělení tvořena několika místnostmi: pracovna, společenská místnost a lehárna – herna s nezbytným zázemím (šatny, WC, umývárny, úklidová místnost, sklady). V rámci projektu budou v obou odděleních, v místnostech pracovna, společenská místnost a lehárna – herna, provedeny nové rozvody elektrické energie, na které bude napojeno moderní a úsporné LED osvětlení. Svítidla budou zapuštěna v novém kazetovém stropě.

Cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brána do Českého ráje.

Projekt je v souladu se Strategií CLLD MAS Brána do Českého ráje. 

Místní akční skupina – MAS Brána do Českého ráje vznikla na základě potřeby organizovat podporu venkovských záměrů na území nejprve dvou mikroregionů – Svazek obcí Brada a mikroregionu Tábor a poté se přidaly další obce v okolí Nové Paky. Sdružení bylo založeno v roce 2006 na principech evropské iniciativy LEADER. V roce 2013 se připojil další mikroregion Pojizeří, který sdružuje celkem 13 obcí.

V současnosti zahrnuje celistvé území 48 obcí o rozloze 450,9 km2. Sídlo sdružení a kancelář má v Nové Pace. Ve všech orgánech MAS mají rovnoměrné zastoupení zástupci ze všech 4 částí území: Brada, Tábor, obce z území Novopacka a Pojizeří. Rovněž je zde zachován poměr veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru.

V období 2007 – 2013 byl vypracovaný koncepční materiál „Strategický plán rozvoje regionu Brána do Českého ráje 2007-2013“, který byl zpracován kombinací komunitní a expertní metody ve spolupráci s CEP Hradec Králové V tomto dokumentu je formulována vize rozvoje regionu MAS BCR: „Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel v kulturně a přírodně bohaté krajině Českého ráje a Podkrkonoší“.

Pro období 2014 – 2020 má MAS pro své území schválenou „Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 MAS Brána do Českého ráje“ (=SCLLD).  Tato Strategie byla v roce 2017 schválena k podpoře ze strany řídících orgánů. MAS na její realizaci získala cca 100 mil. Kč.

Na další programové období zpracovala MAS Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje, z.s. na období 2021–2027. Tento dokument byl schválen Valnou hromadou MAS Brána do Českého ráje dne 30. 6. 2021.

Cílem veškerých aktivit je zapojit obyvatelstvo maximálně do dění v regionu a poskytnout možnost aktivně se účastnit při přípravě i realizaci plánů.

Více informací o MAS Brána do Českého ráje, aktuální strategii komunitně vedeného místního rozvoje a další informace se dozvíte na https://www.masbcr.cz/ 

PROJEKTY – Název projektu: Odstranění havárie stavu kotelny MŠ

 

MŠ získala účelovou investiční dotaci z rozpočtu Královehradeckého kraje na financování výdajů na realizaci projektu – Odstranění havárie stavu kotelny MŠ