Školní jídelna

č. účtu: 101 314 201/0800

Vedoucí školní jídelny: Marcela Kovaříková tel. kontakt: 727 928 027

ÚHRADA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

ŠKOLNÉ ČINÍ 500,-kč /měsíc. Stravné se platí měsíc dopředu a úplata za stávající měsíc je splatná k 15. dni v měsíci.

Termín úhrady je vždy předem vyvěšen. V případě, že tento den není platba uhrazena, přijmeme platbu pouze převodem na účet.

MŠ se pro školní rok 2020/2021 zapojila do dotačního programu MŠMT – obědy ZDARMA.

Program slouží dětem rodin, které pobírají dávky hmotné nouze. Zapojení  do programu: Informace získáte u ředitelky MŠ.

Přeplatky stravného se vrací po ukončení předškolního vzdělávání. Částky nad 200,-Kč budou vráceny na účet plátce.

Dopady při neplacení: viz Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

 • stravu lze odhlašovat pouze na tel. čísle 727 928 027, na následující den, a to do 13:00 hodin, popř. v sešitech, které jsou k dispozici v šatnách všech tříd 
 • první den nemoci dítěte stravu NEODHLAŠUJEME. Jídlo lze odebrat do jídlonosiče v čase: 11:15 – 11:30 jinak strava propadne.
  Následně zákonný zástupce odhlásí stravu na další dny.
 • za neomluvenou nepřítomnost dítěte je účtována plná cena stravného, a ŠJ neposkytuje finanční náhrady.
  /Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování/
 • návrat dítěte po nemoci do MŠ: v den, který byl nahlášen vedoucí stravování jako den ukončené nemoci, má dítě stravu automaticky přihlášenou.Pokud v nahlášený termín dítě nebude přítomno, je mu opět počítána plná cena stravného. Proto je nutné i pokračování nemoci ohlásit MŠ.
 • Odpolední svačiny lze odhlašovat dle individuálních potřeb, ale pouze v pondělí!
 • Doporučujeme zákonným zástupcům, aby řádně odhlašovali stravu a předcházeli tím případným nedorozuměním při platbách.

SAZBY STRAVNÉHO:

 • Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových kategorií dětí, do kterých jsou zařazovány na dobu každého jednoho školního roku
  od 1. 9. 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. O změně sazby za stravu bude zákonný zástupce včas informován.
 • Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze
  k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
   
   

ORGANIZACE VÝDEJE  JÍDLA:

SEDMIKRÁSKA 9:00-9:30 svačina,11:30-12:00 oběd, 14:15 odpol.svačina

BERUŠKY A SLUNÍČKA 9:00-9:25 svačina, 11:45-12:20 oběd,14:15 odpol. svačina

Pestrost stravy se musí projevit ve všech úrovních podávané stravy. MŠ musí dodržovat přísné hygienické normy na školní stravování. Individuálním požadavkům na stravu vyhovíme pouze
na základě dodaného lékařského potvrzení – viz. Vyhláška 107/2005 Sb.

Dietní strava podléhá schváleným technolog. postupům nutričních terapeutů a aktuálně není v naší MŠ podávána.

Věk 2-6let 7-10let
přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
oběd 22,- Kč 23,- Kč
svačina 8,- Kč 8,- Kč
pitný režim 4,- Kč 4,- Kč
celkem 43,- Kč 45,- Kč

 

 

Jídelní lístek může být obsahem měněn na základě organizačních změn.